syntaza ATP

« Powrót do Słownika

syntaza ATP – złożony kompleks białek błonowych tworzących “młyn molekularny”, przez który dyfundują protony. Kompleks funkcjonuje w mechanizmie chemiosmozy, który wykorzystuje energię zmagazynowaną w formie gradientu jonów wodorowych w poprzek błony do produkcji ATP. Syntaza ATP występuje w wewnętrznych błonach mitochondrialnych i chloroplastowych eukariontów, a także w błonach komórkowych prokariontów.

« Powrót do Słownika