takson

taksongrupa organizmów uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. W taksonomii naukowej za podstawową kategorię uznaje się gatunek.
Ważne: taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów (taksony różnej rangi).

Krótko: jednostka systematyki, czyli grupa organizmów mająca wspólne wyróżniające cechy.

Kurs: Klasyfikacja organizmów (4L)(1.3.)

Kurs: NPB (3L)(9.3)