transdukcja

transdukcja:

1. Proces paraseksualny polegający na przeniesieniu DNA z jednej komórki bakteryjnej do drugiej za pośrednictwem bakteriofaga. Nie wymaga żadnego kontaktu fizycznego między komórką „dawcy” i komórką “biorcy”. Po transdukcji komórka może wykazywać nowe cechy determinowane przez pobrane geny.

Cechy specyficzne w porównaniu z koniugacją i transformacją: transdukcja nie jest mechanizmem „własnym” bakterii, a jedynie przygodnym przenoszeniem genów przez bakteriofagi.

Krótko: rodzaj horyzontalnego transferu ge­nów, w którym fagi (wirusy) przenoszą bakte­ryjny DNA z jednej komórki do drugiej.

Kurs: Prokarionty (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.6.) (4-letnie liceum)

2. w komunikacji komórkowej prze­kształcenie sygnału z zewnątrz komórki w formę pozwalającą na specyficzną odpo­wiedź komórkową. Por. transdukcja sygnału.

Kurs: Fizjologia zwierząt (8.2.)