zasoby naturalne

zasoby naturalne – wszystkie użyteczne elementy środowiska wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji.

Ze względu na formę zasobów wyróżnia się: twory ożywione (świat organizmów żywych), materię nieożywioną (atmosfera, wody, minerały) i energię (słoneczną, wiatru, wód płynących, geotermalną).

Ze względu na odnawialność wyróżnia się:

– zasoby odnawialne: surowce energetyczne (drewno opałowe, odpady produkcji roślinnej, biogazy), woda, atmosfera, gleba, drewno, płody rolne, np. zasoby rybne. Odnawialność wynika z zamkniętych obiegów materii: tlenu, wody i azotu. Przy niskim tempie eksploatacji zasoby takie odtwarzają się w stosunkowo krótkim czasie;

– zasoby nieodnawialne: minerały i paliwa kopalne. Powstają przez miliony lat, dlatego z perspektywy długości ludzkiego życia ich zapasy są skończone (inaczej – wyczerpywalne).

Uwaga: pojęcie z zakresu ekonomii, wykorzystywane w biologii w zakresie ochrony środowiska.