13. Mejoza (73 min.)

Wprowadzamy pojęcie podziału redukcyjnego (R!). Opisujemy ogólnie odkrycie mejozy i znaczenie tego podziału. Na przykładzie komórki o 2n=4 charakteryzujemy interfazę mejotyczną (G1, S z G2), a potem…

12. Mitoza (66 min.)

Wprowadzamy pojęcia: podziału bezpośredniego i pośredniego oraz kariokinezy i cytokinezy. Analizujemy przebieg cyklu komórkowego z podziałem na interfazę, mitozę i cytokinezę. Wyróżniamy okresy (fazy) interfazy: G1, S i…

11. Ściana komórkowa i wakuole (45 min.)

Przedstawiamy tzw. martwe składniki komórek: ścianę komórkową i wakuole. Analizujemy występowanie ściany komórkowej i jej podstawowe składniki szkieletowe: peptydoglikan, chitynę i celulozę. Omawiamy pierwotną i wtórną ścianę komórkową roślin – śledzimy…

10. Cytoszkielet, wici i rzęski (55 min.)

Analizujemy budowę i funkcje cytoszkieletu, wici i rzęsek. Dzielimy cytoszkielet na mikrofilamenty, filamenty pośredniei mikrotubule. Analizujemy różnice w budowie oraz działaniu wici prokariotycznych i eukariotycznych. Wykład: 55 min. Poziom trudności: II.

9. Aparaty Golgiego, lizosomy i peroksysomy (39 min.)

Przedstawiamy budowę i funkcje struktur komórkowych, które mają postać niewielkich obłonionych pęcherzyków: aparaty Golgiego, lizosomy i peroksysomy. Śledzimy rolę aparatu Golgiego w przetwarzaniu substancji organicznych i kierowaniu ich do…

8. Siateczka śródplazmatyczna, rybosomy i proteasomy (39 min.)

Przedstawiamy budowę i funkcje struktur komórkowych związanych z syntezą i degradacją białek: siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, rybosomów (budowa podjednostek, stała Svedberga) i proteasomów/proteosomów. Przedstawiamy budowę i funkcje siateczki śródplazmatycznej…

7. Chloroplasty (35 min.)

Analizujemy budowę, funkcje i pochodzenie chloroplastów (teoria endosymbiozy). Dzielimy plastydy na proplastydy, leukoplasty, chromoplasty i chloroplasty. Oceniamy ogólnie rolę chloroplastów w fotosyntezie. Wykład: 35 min. Poziom trudności:…

6. Mitochondria (25 min.)

Analizujemy budowę, funkcje i pochodzenie mitochondriów (wg teorii endosymbiozy). Oceniamy ogólnie rolę mitochondriów w oddychaniu komórkowym tlenowym oraz w apoptozie. Wykład: 25 min. Poziom trudności: I do…

5. Jądro komórkowe (69 min.)

Przedstawiamy centrum sterowania komórek prokariotycznych – nukleoid i eukariotycznych – jądro komórkowe. Analizujemy budowę jądra komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych poziomów organizacji chromatyny (nukleosom, fibryla chromatynowa, włókno 30 nm…